Skok na obsah
Mapa serveruTisk stránkyNapište nám

E-podatelna

Vaše spisy opatřené elektronickým podpisem posílejte:
pro ÚMO ÚL - Střekov na adresu Podatelna.Strekov@mag-ul.cz.

Podmínky pro přijetí spisů:

Spisy posílejte ve formátech Microsoft Word 6.0/95 s příponou .doc, Software602 Text602 s příponami .txt nebo .wpd, Acrobat Reader s příponou .pdf, textového standardu RTF-DCA s příponou .rtf nebo jako prostý text (KP 852, 1250) s příponou .txt. Nepřipojujte samospustitelné soubory - soubory budou antivirovým programem smazány. Prosíme, nepoužívejte výše uváděnou adresu pro zasílání nevyžádané reklamy.

V elektronické formě lze doručovat podání podle zvláštních předpisů, na něž odkazuje nařízení vlády č. 304/2001 Sb., pokud je k řízení příslušný ÚMO ÚL - Střekov - zejména podle § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů Jsou to např. návrhy na zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí, včetně návrhů na přezkoumání rozhodnutí, vyjádření, a jiných podobných opatření v působnosti ÚMO. V případě, že jde o podání nebo odvolání ve smyslu správního řádu učiněné tímto způsobem bez elektronického podpisu, je třeba ho doplnit písemně nejpozději do tří dnů (§ 19 odst. 1 správního řádu) t.j. opatřit ho svým podpisem na příslušném odboru adresáta nebo takto opatřenou písemnost opětně podat v uvedené lhůtě k poštovní přepravě.

Kromě zmíněných podání lze zaslat i další datové zprávy, podepsané elektronicky, pokud jejich vyřízení náleží do působnosti ÚMO ÚL - Střekov.

Spisy v elektronické formě lze také předat na magnetickém médiu (disketě) přímo v budově ÚMO Střekov, Národního odboje 794/15, Ústí nad Labem, pondělí a středa od 7.30. do 17.00, v úterý a čtvrtek od 7.00 hod. do 15.00 hod a v pátek od 7.00 hod. do 14.30 hod. Všechna podání opatřená elektronickým podpisem budou zaregistrovány. Potvrzení o jejich přijetí bude zasláno buď na elektronickou adresu odesílatele, nebo, v případě doručení na magnetickém médiu (disketě) bude přijetí potvrzeno písemnou formou.

ÚMO ÚL - Střekov vycházelo při zřízení podatelny ze:
- zákona č. 227/2000., o el. podpisu,
- Vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 366/2001., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a § 17 o el. podpisu a upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu,
- Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000