Skok na obsah
Mapa serveruTisk stránkyNapište nám

Povinné informace

Přehled základních právních předpisů, kterými se ÚMO Střekov řídí:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky v platném znění
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/ 2012, Statut města Ústí nad Labem
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
 • Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta, v platném znění
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích, v platném znění
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, v platném znění
 • Zákon č. 373/20011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 • Zákon š. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech, v platném znění
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Žádost o informaci - tiskopis na odvolání

Odvolání proti marnému uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., platný od 3. 5. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Žádost o výjimku z OZV č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství najdete zde: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zadost-vyjimku-z-ozv-c-1-2017.html (nebo na www.usti-nad-labem.cz v sekci Správa města → vyhlášky města → pod OZV č. 1/2017 nebo v sekci Občan → potřebuji si vyřídit → ostatní). Žadatel o výjimku z OZV č. 1/2017 podává žádost na úřadu příslušného městského obvodu (dle místa konání akce), a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně 30 dní před dnem konání akce.

Informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, v pozdějším znění

Žádosti a odpovědi:

žádost č. 1

odpověď na žádost č. 1

 

žádost č. 2

odpověď na žádost č. 2

 

žádost č. 3

odpověď na žádost č. 3

 

žádost č. 4

odpověď na žádost č. 4

 

žádost č. 5

odpověď na žádost č. 5, příloha

 

žádost č. 6

odpověď na žádost č. 6

 

žádost č. 7

odpověď na žádost č. 7

 

žádost č. 8

odpověď na žádost č. 8

 

žádost č. 9

odpověď na žádost č. 9

 

žádost č. 10

odpověď na žádost č. 10

Výroční zprávy

5.2.2015 - Výroční zpráva o poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pracovníky ÚMO Střekov v roce 2014

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 2015 

17.2.2016 - Výroční zpráva o poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pracovníky ÚMO Střekov v roce 2015

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 2016 

27.2.2017 - Výroční zpráva o poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pracovníky ÚMO Střekov v roce 2016

         Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 2017