Existuje řešení zápachu z bývalé Setuzy?

Existuje řešení zápachu z bývalé Setuzy?
20.9.2018
Beseda s občany věnovaná zápachu, stěžejnímu problému centrálního Střekova, měla přinést odpověď, zda existuje řešení tohoto problému. Besedu uspořádal MO Ústí nad Labem – Střekov a zúčastnila se jí za samosprávu starostka Eva Outlá a radní Jiří Železný.

Na besedu byli pozváni také zástupci z ministerstva životního prostředí, ČIŽP, společnosti Glencore a Oleochem a zástupci Zdravotního ústavu Ústí nad Labem.

Zápach sužuje obyvatele Střekova od doby, kdy na Střekově zahájila svoji činnost společnost Schicht. Je to dlouhodobý a obtížně řešitelný problém, se kterým se potýkaly a potýkají všechny dosavadní zastupitelské reprezentace. Střekovská radnice se v minulosti angažovala v problematice zápachu z bývalé Setuzy zřízením telefonické linky, na kterou mohli občané oznámit výskyt zápachu. Od roku 1992 se členy dozorčí rady bývalé Setuzy stávali také zastupitelé střekovského obvodu, ale přínos těchto aktivit pro obvod Střekov je nedohledatelný.

V srpnu 2017 zaslal MO Ústí nad Labem Střekov návrh na doplnění integrovaného povolení pro provoz Glycerinky s požadavkem, aby jednotka termické likvidace pachových látek byla povinně považována za nedílnou součást vlastní technologie výroby glycerinu a aby byla vždy funkční při jeho výrobě. Následně jsme ověřovali, zda je technologie na eliminaci zápachu funkční a účinná. Požádali jsme o stanovisko a kontrolu, zda posuzovaný záměr není v rozporu s platnou legislativou a dalšími povoleními a rovněž jsme se dotazovali, kdo je oprávněn provádět kontrolu za běžného provozu.

Dle sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje a ČIŽP nebylo zjištěno žádné porušování podmínek integrovaného povolení, přesto ČIŽP s ohledem na přetrvávající pachovou zátěž podala v únoru 2018 Krajskému úřadu Ústeckého kraje podnět k přezkumu podmínek stanovených integrovaným povolením. Na základě přezkumu pak Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil řízení o změně integrovaného povolení, ve kterém doplnil podmínky pro provozování činnosti, a stanovil společnosti Oleochem termín, aby do 30. 9. 2018 provedla příslušná opatření, či předložila návrh řešení.

Starostka Eva Outlá se koncem července dotázala společnosti Oleochem na plnění těchto podmínek. Do dnešního dne neobdržela žádnou odpověď. Společnost Oleochem byla proto pozvána na besedu, aby veřejnost seznámila s opatřením, které má zlepšit životní podmínky na Střekově. Účast na besedě však společnost odmítla.

Aktivní zapojení MO Ústí nad Labem Střekov je pro občany Střekova přínosné v tom, že se stal poprvé rovnocenným partnerem pro proces povolování činnosti v areálu bývalé Setuzy, a že vyvíjí tlak na Krajský úřad Ústeckého kraje a na provozovatele tak, aby byla hledána technologická opatření ke zmírnění zápachu. Je-li totiž na problém soustavně upozorňováno, vzniká vůle ke společnému hledání řešení, a to zejména drží-li se diskuze především v rovině věcné s cílem dosáhnout společného soužití v lokalitě.

Součástí dialogu jsou i pachová měření, které MO Ústí nad Labem Střekov objednal u Zdravotního ústavu. Výsledky budou koncem listopadu a z hlediska vlivu na zdraví je posoudí také Krajská hygienická stanice.

Druhé velké téma pro střekovské občany je chybějící veřejná doprava na centrálním Střekově. MO Ústí nad Labem Střekov se začátkem roku prostřednictvím ankety dotazoval občanů, zda by uvítali veřejnou dopravu do ulice Žukovova, Truhlářova a Jeseninova. V minulosti tudy totiž vedla, lidé na ni byli zvyklí a dnes jim chybí. Vyplněných anketních lístků se sešlo cca 300. V podstatě ze všech odpovědí vyplývá, že si občané přejí zavést dopravu do ulice Žukovova. Někteří občané však nesouhlasili s jízdní trasou autobusu do ulice Truhlářova a Jeseninova. Důvodem byla obava ze zhoršení možnosti parkování. Na besedu byli pozváni také vedoucí úředníci magistrátu, kteří se však vzhledem k době konání besedy v odpoledních hodinách nedostavili. Stanovisko magistrátu je, že se nejdříve musí opravit havarijní stav Žukovovy ulice, na kterou bylo zadáno zpracování geologického průzkumu. Poté by měla být provedena oprava komunikace Žukovova a na to by mělo navázat požadované rozšíření hromadné dopravy do ulice Žukovova.

Občany velmi zajímala budoucnost bývalých lázní Dr. Vrbenského. O té mluvil Ing. Podolský, jeden z jednatelů společnosti POWER GET s.r.o., která je vlastníkem jak sportovní haly, tak bývalých lázní. Občané velmi ocenili snahu Ing. Podolského o řešení sociálního problému v okolí bývalých lázní. Podařilo se mu, že toto místo opustili lidé bez domova, kteří přebývali v bývalých lázních a dokázali tento objekt zanést neuvěřitelným množstvím odpadků. Byl to zdroj infekcí a zápachu. Společnost POWER GET s.r.o. se pustila do rekonstrukce sportovní haly, aby mohla sloužit svému původnímu záměru, tj. sportovnímu vyžití občanům Střekova, a nejen jich. V současné době není zcela jasné využití lázní. Hledá se možnost financování zásadního projektu pro budoucí fungování. Ing. Podolský velmi podporuje rozšíření veřejné dopravy do ulice Žukovova, protože by byla sportovní hala více dostupná seniorům a dětem.