Dotace a pořádání akcí v MO Střekov

1. DOTACE

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI V ROCE 2024

Na základě usnesení RMO Střekov č. 316/23R/23 ze dne 18. 10. 2023 oznamujeme stanovení termínů pro podávání žádostí o individuální dotace na podporu projektů kulturního, volnočasového a sportovního charakteru v roce 2024:

- pro I. pololetí roku 2024 od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023  

- pro II. pololetí roku 2024 od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024

Upozorňujeme žadatele, že uznání podaných žádostí a následné poskytnutí individuálních dotací je závislé na schválení finančních prostředků, které jsou určeny na kulturní, volnočasovou a sportovní činnost z rozpočtu MO Střekov pro rok 2024.

FORMULÁŘE ke stažení:

Pravidla pro poskytování dotací - platná od 1. 11. 2023

Žádost o poskytnutí individuální dotace

Vyúčtování individuální dotace

LOGO Střekov ke stažení na Brand Cloud města Ústí nad Labem (lze vybrat ze složky "Značka MO Střekov"). Použití loga musí odpovídat grafickému manuálu.ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI V ROCE 2023

Pravidla pro poskytování dotací, která se vztahují na žádosti podané do 30. 4. 2023, naleznete ZDE.
Formulář "Vyúčtování individuální dotace" za projekt uskutečněný v roce 2023 naleznete ZDE.


2. POŘÁDÁNÍ AKCÍ V MO STŘEKOV

POVINNOSTI POŘADATELE JSOU ZEJMÉNA:
 1. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účinkujících a návštěvníků akce.
 2. Dodržovat protipožární předpisy.
 3. Učinit veškerá hygienická opatření a dbát o to, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí a zabránit poškozování zeleně.
 4. Po dobu konání akce ponechat veškeré příjezdové komunikace průjezdné.
 5. Po skončení akce uvést dané prostranství do původního stavu.
 6. V případě zásahu do majetku města (městského obvodu) uzavřít smlouvu o záboru veřejného prostranství.
 7. V případě používání veřejné komunikace toto nahlásit Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
 8. Nejpozději 5 dní před konáním akce podat zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se zúčastní větší počet osob (formulář viz níže).
 9. Respektovat zákaz rušit či jinak obtěžovat druhé osoby (např. nadměrným kouřem, úletem popelovin a nadměrným hlukem) a dodržovat noční klid od 22.00 do 06.00 hodin.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Statutárního města Ústí nad Labem o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (kterou se mění OZV č. 1/2017) byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem zrušena.


V případě ZAKLÁDÁNÍ OHNĚ je pořadatel dále povinen:

 1. Nahlásit pálení na portálu IZS: https://paleni.izscr.cz.
 2. Dodržovat protipožární předpisy.
 3. Oheň musí být založen ve vymezeném prostoru. Tento prostor musí být dostatečně vzdálen od stavebních objektů, lesních a jiných kultur. Pálit je možné pouze čisté a suché dřevo bez obsahu barev, mořidel či jiných látek.
 4. Dohled nad ohněm a plnění ostatních podmínek vyplývajících z veřejného pálení ohně přejímá zodpovědná osoba, která je povinna dodržovat platné právní předpisy týkající se požární ochrany.              
 5. Prostor, kde bude prováděno pálení, musí být zbaven všech hořlavých látek a materiálů, včetně travin, až na mrtvou zem.
 6. K zapálení nesmí být používáno žádných hořlavých kapalin nebo plynů (benzín, nafta apod.)
 7. Po dobu konání akce musí být z řad pořadatele zabezpečena asistenční hlídka.
 8. Po skončení akce musí být ohniště řádně uhašeno, nesmí zde zůstat žádné hořící ani doutnající zbytky a vzniklý popel uložen na bezpečné místo.

Pokud nejste žadatelem o dotaci a pořádáte akci v MO Střekov, podejte prosím Oznámení o konání akce, případně Oznámení o provedení ohňostroje. Oznámení podejte nejméně 30 dnů před konáním akce na podatelnu úřadu MO Střekov.

Formulář Oznámení o konání akce

Formulář Ohlášení o provedení ohňostroje


V případě, že pořádáte akci, jíž se účastní větší počet osob, věnujte pozornost Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003 o požární ochraněhttp://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1669451.

Formulář Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se účastní větší počet osob


V případě dotazů kontaktujte správní odbor ÚMO Střekov, p. Janu Bertlovou, tel. 475 273 923, e-mail: jana.bertlova@mag-ul.cz.