Dotace a pořádání akcí v MO Střekov

1. DOTACE

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI V ROCE 2024

Na základě usnesení RMO Střekov č. 316/23R/23 ze dne 18. 10. 2023 oznamujeme stanovení termínů pro podávání žádostí o individuální dotace na podporu projektů kulturního, volnočasového a sportovního charakteru v roce 2024:

- pro I. pololetí roku 2024 od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023  

- pro II. pololetí roku 2024 od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024

Upozorňujeme žadatele, že uznání podaných žádostí a následné poskytnutí individuálních dotací je závislé na schválení finančních prostředků, které jsou určeny na kulturní, volnočasovou a sportovní činnost z rozpočtu MO Střekov pro rok 2024.

FORMULÁŘE ke stažení:

Pravidla pro poskytování dotací - platná od 28. 3. 2024

Žádost o poskytnutí individuální dotace

Vyúčtování individuální dotace

LOGO Střekov ke stažení na Brand Cloud města Ústí nad Labem (lze vybrat ze složky "Značka MO Střekov"). Použití loga musí odpovídat grafickému manuálu.


 


2. POŘÁDÁNÍ AKCÍ V MO STŘEKOV

POVINNOSTI POŘADATELE JSOU ZEJMÉNA:
 1. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účinkujících a návštěvníků akce.
 2. Dodržovat protipožární předpisy.
 3. Učinit veškerá hygienická opatření a dbát o to, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí a zabránit poškozování zeleně.
 4. Po dobu konání akce ponechat veškeré příjezdové komunikace průjezdné.
 5. Po skončení akce uvést dané prostranství do původního stavu.
 6. V případě zásahu do majetku města (městského obvodu) uzavřít smlouvu o záboru veřejného prostranství.
 7. V případě používání veřejné komunikace toto nahlásit Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
 8. Nejpozději 5 dní před konáním akce podat zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se zúčastní větší počet osob (formulář viz níže).
 9. Respektovat zákaz rušit či jinak obtěžovat druhé osoby (např. nadměrným kouřem, úletem popelovin a nadměrným hlukem) a dodržovat noční klid od 22.00 do 06.00 hodin.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Statutárního města Ústí nad Labem o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (kterou se mění OZV č. 1/2017) byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem zrušena.


V případě ZAKLÁDÁNÍ OHNĚ je pořadatel dále povinen:

 1. Nahlásit pálení na portálu IZS: https://paleni.izscr.cz.
 2. Dodržovat protipožární předpisy.
 3. Oheň musí být založen ve vymezeném prostoru. Tento prostor musí být dostatečně vzdálen od stavebních objektů, lesních a jiných kultur. Pálit je možné pouze čisté a suché dřevo bez obsahu barev, mořidel či jiných látek.
 4. Dohled nad ohněm a plnění ostatních podmínek vyplývajících z veřejného pálení ohně přejímá zodpovědná osoba, která je povinna dodržovat platné právní předpisy týkající se požární ochrany.              
 5. Prostor, kde bude prováděno pálení, musí být zbaven všech hořlavých látek a materiálů, včetně travin, až na mrtvou zem.
 6. K zapálení nesmí být používáno žádných hořlavých kapalin nebo plynů (benzín, nafta apod.)
 7. Po dobu konání akce musí být z řad pořadatele zabezpečena asistenční hlídka.
 8. Po skončení akce musí být ohniště řádně uhašeno, nesmí zde zůstat žádné hořící ani doutnající zbytky a vzniklý popel uložen na bezpečné místo.

Formulář Ohlášení o provedení ohňostroje


V případě, že pořádáte akci, jíž se účastní větší počet osob, věnujte pozornost Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003 o požární ochraněhttp://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1669451.

Formulář Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se účastní větší počet osob


V případě dotazů kontaktujte správní odbor ÚMO Střekov, p. Janu Bertlovou, tel. 475 273 923, e-mail: jana.bertlova@mag-ul.cz.