home > Úřad městského obvodu > Kultura

Kultura

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI V ROCE 2019

Na základě usnesení RMO Střekov č. 247/2018 ze dne 30. 10. 2018 oznamujeme stanovení termínů pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu MO Střekov pro rok 2019:

- pro I. pololetí od 1. 11. do 31. 12. 2018

- pro II. pololetí od 1. 1. do 31. 5. 2019

FORMULÁŘE ke stažení:

Pravidla pro poskytování dotací

Žádost o poskytnutí individuální dotace

Žádost o udělení souhlasu pro užití znaku

Vyúčtování individuální dotace

Dle pravidel pro poskytování dotací, Úvodní ustanovení, bod 15, je pořadatel, jemuž byla přiznána dotace z rozpočtu MO Střekov, povinen pozvat zástupce MO Střekov na podporovanou akci a umožnit mu veřejné vystoupení.

Pořadatel je taktéž povinen uvádět na propagačních materiálech a jiných výstupech vztahujících se k projektu/akci ZNAK MO STŘEKOV a text „Akce se koná za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem – Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov“. 

Upozorňujeme, že znak MO Střekov se "žlutým pozadím" (viz obrázek) je neplatný a není možné jej užívat. O znak MO Střekov v tiskových datech si zažádejte e-mailem na adrese romana.pfefferova@mag-ul.cz, případně pavlina.bartakova@mag-ul.cz.

Správný znak                                           Špatný znak                                                                           

                           


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO POŘADATELE AKCÍ

​Pořadatel je povinen:

 1. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účinkujících a návštěvníků akce.
 2. Dodržovat protipožární předpisy.
 3. Učinit veškerá hygienická opatření a dbát o to, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí a zabránit poškozování zeleně.
 4. Po celou dobu konání akce vždy dbát všech pokynů příslušných úřadů, Policie ČR i Městské policie.
 5. Po dobu konání akce ponechat veškeré příjezdové komunikace průjezdné.
 6. Po skončení akce uvést dané prostranství do původního stavu.
 7. V případě zásahu do zeleně v majetku města uzavřít smlouvu o záboru veřejného prostranství.
 8. V případě používání veřejné komunikace toto nahlásit Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
 9. Nejpozději 5 dní před konáním akce podat zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se zúčastní větší počet osob (formulář viz níže).
 10. Respektovat zákaz rušit či jinak obtěžovat druhé osoby (např. nadměrným kouřem, úletem popelovin a nadměrným hlukem) a dodržovat noční klid od 22.00 do 06.00 hodin.

V případě zakládání ohně je pořadatel dále povinen:

 1. Dodržovat protipožární předpisy.
 2. Oheň musí být založen ve vymezeném prostoru. Tento prostor musí být dostatečně vzdálen od stavebních objektů, lesních a jiných kultur. Pálit je možné pouze čisté a suché dřevo bez obsahu barev, mořidel či jiných látek.
 3. Dohled nad ohněm a plnění ostatních podmínek vyplývajících z veřejného pálení ohně přejímá zodpovědná osoba, která je povinna dodržovat platné právní předpisy týkající se požární ochrany.              
 4. Prostor, kde bude prováděno pálení, musí být zbaven všech hořlavých látek a materiálů, včetně travin, až na mrtvou zem.
 5. K zapálení nesmí být používáno žádných hořlavých kapalin nebo plynů (benzín, nafta apod.)
 6. Po dobu konání akce musí být z řad pořadatele zabezpečena asistenční hlídka.
 7. Po skončení akce musí být ohniště řádně uhašeno, nesmí zde zůstat žádné hořící ani doutnající zbytky a vzniklý popel uložen na bezpečné místo.

Pokud nejste žadatelem o dotaci a pořádáte akci v MO Střekov, podejte prosím Oznámení o konání akce, případně Oznámení o provedení ohňostroje. Oznámení podejte nejméně 30 dnů před konáním akce na podatelnu úřadu MO Střekov.

Formulář Oznámení o konání akce

Formulář Ohlášení o provedení ohňostroje

Formulář Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se účastní větší počet osob

POŘADATELÉ AKCÍ BY MĚLI VĚNOVAT POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM NAŘÍZENÍM A VYHLÁŠKÁM:

Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003 o požární ochraně při akcích, kterých se účastní větší počet osob: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1669451.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Statutárního města Ústí nad Labem: http://www.usti-nad-labem.cz/files/ozv_1-2013.pdf.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Statutárního města Ústí nad Labem o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (kterou se mění OZV č. 1/2017). Žádost o výjimku najdete zde. Žadatel podává žádost o výjimku na úřad příslušného městského obvodu (dle místa konání akce), a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně 30 dní před dnem konání akce. O udělení výjimky pak rozhoduje Rada městského obvodu.