Úsek tajemníka

Tajemník

 • zpracovává, eventuálně aktualizuje interní dokumenty, zejména: Organizační řád, Pracovní řád, Platový řád, Kontrolní řád, Kolektivní smlouvu a Statut sociálního fondu,
 • zabezpečuje právní úkony pro oblast pracovněprávní, dále záležitosti týkající se samosprávy a výkonu přenesené působnosti úřadu,
 • zajišťuje poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, eventuálně dle příslušnosti předává žádosti k vyřízení příslušné ORJ,
 • vede agendu související s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím servisu vedení ÚMO zabezpečuje odeslání odpovědí,
 • zabezpečuje evidenční záležitosti dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,  
 • zpracovává zprávy a podklady pro jednání ZMO a RMO týkající se zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • navrhuje a sleduje rovné příležitosti žen a mužů na úřadu; navrhuje inovativní opatření k prosazování rovných příležitostí žen a mužů, tzv. genderová rovnost,
 • v rámci náplně své činnosti dává právním zástupcům města pokyny k řešení věcí soudy, správními orgány a dalšími orgány veřejné moci a předává k tomuto účelu potřebné podklady.

Servis vedení

 • zabezpečuje veškerý servis pro vedení ÚMO, RMO a ZMO (pošta, spisová služba, distribuce materiálů, organizační záležitosti, rozesílání pozvánek, včetně programu, pořizování zápisů z porad a z jednání RMO a ZMO, včetně archivace, distribuce zápisů a usnesení, zabezpečování audio a elektronických záznamů, včetně archivace, vystavení a distribuce jmenovacích a odvolacích dekretů členům a předsedům výborů a komisí, příprava zasedacích místností, aktualizace seznamu členů RMO, včetně komisí a výborů, vystavování potvrzení o účasti na zasedání, atd.), 
 • kompletuje a zajišťuje příslušný počet materiálů do jednání RMO a ZMO pro dotčené osoby,
 • zpracovává a průběžně předkládá starostovi a tajemníkovi přehledy o plnění usnesení RMO a ZMO, 
 • zabezpečuje evidenci jednacích řádů orgánů městského obvodu, spolupodílí se na jejich tvorbě,
 • zabezpečuje evidenci interních dokumentů ÚMO,
 • vydává a aktualizuje interní telefonní seznam dle požadavků vedoucích pracovníků,
 • zabezpečuje vyvěšování materiálů na úřední desku včetně příslušné evidence,
 • zabezpečuje aktuálnost informací na informačních deskách MO,
 • průběžně aktualizuje informace na webových stránkách ÚMO.

Petice, stížnosti - petice.doc