Správní odbor

 • Zajišťuje služby pokladny a podatelny (přijímá a eviduje veškeré doručené a vypravené dokumenty), obsluhuje elektronickou podatelnu a datovou schránku,
 • zabezpečuje provoz pracoviště Czech POINT, zajišťuje vidimaci (ověření pravosti listin) a legalizaci (ověření podpisu),
 • zabezpečuje komplexní agendu na úseku ohlašovny obyvatel v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům, přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu,
 • zabezpečuje komplexní agendu související s volbami do zastupitelstev obcí, krajů, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a s volbou prezidenta ČR,
 • zabezpečuje všechny činnosti související s vyhlášením místního referenda, podílí se na průběhu sčítání lidí, domů a bytů,
 • zajišťuje provoz spisovny ÚMO Střekov (archivaci dokumentů) a provádí skartační řízení,
 • zpracovává a aktualizuje Spisový a skartační řád a Spisový a skartační plán, spolupracuje s Archivem města Ústí nad Labem,
 • organizuje kulturní a společenské akce pořádané ÚMO Střekov,
 • zabezpečuje oslavy významných životních jubileí (výročí svatby a blahopřání k narozeninám (80 a více let),
 • organizačně zabezpečuje ceremoniál vítání občánků a projekt "Podpora rodiny s prvorozeným dítětem" v MO Střekov,
 • zajištuje tvorbu a distribuci radničního periodika,
 • zpracovává kroniku MO Střekov,
 • shromažďuje historicky cenné materiály a fotodokumentace týkající se městského obvodu,
 • spravuje webové stránky úřadu, profil MO Střekov na sociální síti Facebook, podílí se na správě komunikačního kanálu Mobilní Rozhlas,
 • v rámci hospodářské správy zabezpečuje nákup materiálu a služeb nutných k provozu ÚMO Střekov, 
 • zabezpečuje provádění pravidelných revizí ve stanovených termínech,
 • zabezpečuje oblast BOZP, PO a pořizování OOPP ve vztahu k zaměstnancům ÚMO Střekov,
 • zabezpečuje činnost v oblasti ztrát a nálezů,
 • plní funkci veřejného opatrovníka práv u osob, kterým bylo město Ústí nad Labem ustanoveno opatrovníkem rozhodnutím soudu,
 • zabezpečuje výkon sociální práce na území MO Střekov, poskytuje základní i odborné sociální poradenství, provádí cílené sociální šetření (vyhledává občany, kteří potřebují sociální pomoc a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé životní situace těchto občanů),
 • informuje dotčené osoby o možných postupech řešení hmotné nouze a vede je k vlastní odpovědnosti,
 • spolupracuje a poskytuje součinnost krajské pobočce Úřadu práce a plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jiných speciálních zákonů,
 • pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů k tomu zákonem zmocněných zpracovává posudky na občany z pohledu případného přestupkového řízení,
 • zabezpečuje povolování dle zákona o shromažďování,
 • spolupracuje na zabezpečení činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Střekov.