home > Úřad městského obvodu > Agendy úřadu > Správní odbor

Správní odbor

 • Připravuje a organizuje kulturní, společenské a sportovní akce dle schváleného harmonogramu akcí pro kalendářní rok včetně zpracování finančního rozpočtu,
 • spolupracuje s OSA a zajišťuje odbornou metodickou pomoc a kontrolu v oblasti autorského zákona,
 • shromažďuje historicky cenné materiály a fotodokumentace týkající se města, zpracovává historii města a prezentuje ji v médiích,
 • zpracovává kroniku a zajišťuje její tisk a vazbu,
 • spolupracuje se správcem webových stránek ÚMO v oblasti obsahové náplně při tvorbě internetových stránek historie města,
 • spravuje profil ÚMO na sociálních sítích (Facebook apod.),
 • komplexně zajišťuje donášku veškeré doručené korespondence, včetně tisku a provádí její evidenci a následnou distribuci, 
 • zajištuje elektronickou podatelnu pro ÚMO,
 • zabezpečuje distribuci doručených datových zpráv,
 • komplexně zajišťuje vypravování korespondence prostřednictvím České pošty s. p., 
 • zajištuje distribuci radničního periodika,  
 • zabezpečuje prostřednictvím podatelny příjem osobně předávaných nabídek uchazečů o vyhlášené veřejné zakázky, výběrová nebo konkurzní řízení, 
 • provádí a zodpovídá za provedení skartace písemných materiálů v souladu se Spisovým a skartačním řádem,
 • zpracovává a aktualizuje Spisový a skartační řád,
 • vede centrální spisovnu ÚMO, zajišťuje vyhledání spisů,
 • zajištuje uplatnění reklamací poštovních služeb ve věcech doručování a nevrácených doručenek,
 • zabezpečuje odemykání a zamykání budovy ÚMO, včetně evidence tzv. klíčového režimu a kódů k zabezpečovacímu zařízení,
 • organizačně zajišťuje archivaci a skartaci materiálů ze spisoven odborů zajišťuje kontakt se Státním okresním archivem,
 • zabezpečuje nákup a evidenci vydaných úředních razítek a pečetí, 
 • zabezpečuje pro ÚMO veškeré materiální potřeby i vybavení kanceláří a ostatních místností ÚMO, 
 • vystavuje služební průkazy, zajišťuje jmenovky a aktualizuje osobní karty zaměstnanců,
 • zabezpečuje činnost v oblasti ztrát a nálezů,
 • zabezpečuje vnitřní chod ÚMO spolu s drobnou údržbou a úklidem,
 • zabezpečuje vyvěšování vlajek před budovou ÚMO,
 • vede komplexní evidenci služebních a ostatních telefonních linek, 
 • zabezpečuje chod telefonní ústředny ÚMO,
 • podílí se na komplexním zabezpečování voleb,
 • zabezpečuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany vč. proškolování zaměstnanců z této oblasti a řešení pracovních úrazů, vede k tomu stanovenou dokumentaci,
 • zabezpečuje pořízení a evidenci OOPP, 
 • zajišťuje bezpečnost provozu vybraných technických zařízení, v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích, 
 • na pracoviště a pracovní prostředí zabezpečuje stanovení termínů, lhůt a rozsahu revizí (vypracovává harmonogram revizí), kontrol, zkoušek, termínu údržby (zpracovává plán údržby celého elektrického zařízení) a oprav technického zařízení silnoproudé elektroinstalace,
 • vyhodnocuje náklady na dopravu v souvislosti se služebními cestami, sleduje dodržování norem PHM u jednotlivých referentských vozidel,
 • zabezpečuje údržbu referentských vozidel,
 • zabezpečuje pravidelné proškolování referentů – řidičů,
 • vystavuje povolení k parkování před budovou ÚMO včetně vedení evidence,
 • zajišťuje služby pro veřejnost v podatelně: kopírování, skenování, laminování a faxování, včetně stanovení, evidence a výběrů poplatků za tyto služby,
 • komplexně zajišťuje výkon státní správy svého správního obvodu vyplývající ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k němu a právních předpisů navazujících (např. odstraňují zjištěné nesoulady v údajích, vedených v evidenci obyvatel, poskytuje údaje z informačního systému MV oprávněným subjektům, vyřizují dotazy na trvalé pobyty občanů pro ostatní správní orgány),
 • zabezpečuje provoz pracoviště Czech POINT, zajišťuje vidimaci (ověření pravosti listin) a legalizaci (ověření podpisu),
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu, příp. vybírá správní poplatek pro MV a žádost předává na MV,
 • plní oznamovací povinnost k centrálnímu registru obyvatel a soudům, 
 • zabezpečuje agendu přihlašování a odhlašování trvalého pobytu v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje přípravu a realizaci jubilejních svatebních obřadů, blahopřání a darů 90 a víceletým jubilantům, obřadů vítání nových občánků města,
 • zajišťuje výdej dat z informačního systému evidence obyvatel,
 • zabezpečuje veškerou agendu spojenou s vybíráním, evidencí a odvodem správních poplatků, 
 • vede správní řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu v souladu se zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
 • ke své činnosti využívá evidenci občanů s omezením svéprávnosti k právním úkonům a evidenci občanů propuštěných ze státního svazku ČR,
 • zabezpečuje úkoly při volbách, referendu, sčítání lidu, domů a bytů v návaznosti na registr obyvatel,
 • řeší problematiku státních symbolů dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ve vztahu k závěsnému odznaku),
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu stanoveným zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jiných speciálních zákonů,
 • pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů k tomu zákonem zmocněných zpracovává posudky na občany z pohledu případného přestupkového řízení,
 • zabezpečuje povolování dle zákona o shromažďování a povolování akcí,
 • zabezpečuje odhady soudními znalci z oboru ekonomiky na movitý majetek, nářadí a zabezpečuje likvidaci majetku,
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku péče o občany v územní městského obvodu Střekov, 
 • prověřuje, řeší a vyřizuje návrhy, stížnosti a připomínky občanů v oblasti sociálních věcí,
 • vyhledává občany, kteří potřebují sociální pomoc (osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, imigranti, rodiny s dětmi) a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace občanů, 
 • informuje dotčené osoby o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojuje ji do řešení situace a vede ji k vlastní odpovědnosti,
 • vyhledává aktivně osoby, které jsou hmotnou nouzí ohroženy nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí; s jejich souhlasem vstupuje do obydlí a provádí sociální šetření,
 • spolupracuje s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi a neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby,
 • plní funkci veřejného opatrovníka práv u občanů, kterým byl ÚMO ustanoveno opatrovníkem,
 • spolupracuje na zabezpečení činnosti JSDH Střekov v souladu se schváleným rozpočtem na aktuální rok.