home > Úřad městského obvodu > Struktura úřadu > Správní odbor

Správní odbor

Vedoucí odboru: MGR. HANA ŠTRYMPLOVÁ
e-mail: hana.strymplova@mag-ul.cz
tel. č.: 475 273 923   kancelář č. 113, I. patro

MGR. ROMANA PFEFFEROVÁ
e-mail: romana.pfefferova@mag-ul.cz
tel. č.: 475 273 918   kancelář č. 202, II. patro
kulturní referent
Provádí administrativní a organizační zajištění akce Vítání občánků v MO Střekov.
Podílí se na přípravě a organizačním zajištění akcí spolupořádaných MO a akcí pořádaných MO.

YVETA SOMMEROVÁ
e-mail: yveta.sommerova@mag-ul.cz
tel. č.: 475 273 910    kancelář č. 11, přízemí
Pracovník spisovny a podatelny


JITKA ZVĚŘINOVÁ
e-mail: jitka.zverinova@mag-ul.cz
tel. č.: 475 273 925    kancelář č. 11, přízemí
Pracovník pro vidimaci, legalizaci a Czech POINT
Ověřování pravosti podpisů, kopií listin

Zabezpečuje vidimaci a legalizaci ve smyslu platného zákona a vyhlášky o ověřování podpisů a kopií listin.
Zabezpečuje činnost Czech POINT.
Ověření na Úřadě Městského obvodu Střekov provádíme denně v kanceláři č. 10 v přízemí budovy, a to v těchto hodinách:

Po
Út
St
Čt

8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30

12,00 – 17,00
12,00 – 15,00
12,00 – 17,00
12,00 – 15,00
12,00 – 13,30

Podmínkou pro ověření je nutná osobní návštěva úřadu.

Ověřování pravosti podpisu – legalizace
K ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Podpis se ověřuje na základě předloženého platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.). Dále se předloží listina, na níž se osoba vlastnoručně podepíše nebo podpis na listině uzná za vlastní. Správní poplatek činí 30,- Kč za jeden podpis a hradí se na místě v hotovosti.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace
Při ověřování fotokopií se předkládá originál listiny a její fotokopie. Listina musí být v českém nebo slovenském jazyce. Správní poplatek činí 30,- Kč za každou započatou stranu listiny a hradí se na místě v hotovosti.


Základní právní předpisy:
z.č. 21/2006 Sb., o ověřování v platném znění
z.č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění

Czechpoint
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Nyní můžete těchto služeb využít i na našem úřadě. Více informací zde.
Czech POINT v současné době poskytuje osm druhů výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující:

1. Výpis z Katastru nemovitostí.

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu a nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u Společenství vlastníků domů, dělících se na jednotlivé bytové nebo nebytové jednotky. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale hlavně přesné číslo jednotky v domě.

2. Výpis z Rejstříku trestů.

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 100,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

3. Výpis z Veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.

O výpis z Veřejného rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

4. Výpis z Živnostenského rejstříku.

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

5. Výpis z Rejstříku trestů právnických osob.
O výpis z Rejstříku trestů právnických osob může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
O výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
7. Výpis z Insolvenčního rejstříku.
O výpis z Insolvenčního rejstříku pro obchodní organizaci může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. O výpis z Insolvenčního rejstříku pro jednotlivce může požádat žadatel, kterého se výpis týká. Musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
8. Výpis z Bodového hodnocení řidičů
O výpis z Bodového hodnocení řidičů může požádat žadatel, kterého se výpis týká. Musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
9. Provedení autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
O provedení autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu může zažádat anonymní žadatel. Konverzi lze provést na základě průvodky (konverzního lístku). Žadatel předkládá dokument ke konverzi prostřednictvím Úschovny nebo pomocí CD/DVD (soubor ve formátu PDF). Konvertovat je možné dokumenty ve formátu PDF ve verzi 1.3 a vyšší, s výjimkou dokumentů vytvořených dle normy PDF/A (pro archivaci), které mohou mít verzi nižší. Zde je správní poplatek za každou i započatou stranu 30,- Kč.

10. Provedení autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
O provedení autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu může zažádat anonymní žadatel. Konvertovaný dokument lze předat žadateli dvěma způsoby:
• Dokument s ověřovací doložkou mu bude vypálen na CD/DVD
• Dokument s ověřovací doložkou bude odeslán do internetové Úschovny.
Zde je správní poplatek za každou i započatou stranu 30,- Kč.

Kde o tuto službu můžete požádat?

Shora uvedené služby vám poskytne pracovnice našeho úřadu každý pracovní den, a to včetně ověřování podpisů a kopií listin - vstup přes kancelář podatelny v přízemí budovy úřadu. Telefonní čísla na pověřené pracovnice:
475 240 925

Pracovní doba : Ověřování a Czech Point

Po
Út
St
Čt

8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30

12,00 – 17,00
12,00 – 15,00
12,00 – 17,00
12,00 – 15,00
12,00 – 13,30


MICHAELA PETRŮ
e-mail: michaela.petru@mag-ul.cz
tel.: 475 273 911    kancelář č. 111, I. patro
Hospodářka

LENKA KOŠTÍŘOVÁ
e-mail: lenka.kostirova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 917    kancelář č. 107, I. patro
Ohlašovna obyvatel

MAGDALENA LEŠOVÁ
e-mail: magdalena.lesova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 936    kancelář č. 107, I. patro
Ohlašovna obyvatel

Provádí změnu místa trvalého pobytu občanů a provádí veškeré úkony v souladu
se zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
Vykonává činnost související s ohlašovnou obyvatel v průběhu příprav a konání voleb do obcí, krajů, Parlamentu ČR, Parlamentu Evropské unie, referenda a sčítání lidu.
Vykonává činnost na úseku voleb v souladu se zák. o volbách do zastupitelstev obcí (registrační úřad).
Hlavní činnost: vedení evidence obyvatel přihlášených k trvalému pobytu
rušení údaje o trvalém pobytu
zrušení trvalého pobytu při trvalém opuštění území ČR
poskytnutí údajů z informačního systému – výpis z ohlašovny
Právní úprava: zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška MV č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
Přihlášení k trvalému pobytu
Občan je povinen ohlásit změnu trvalého pobytu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu se podle zákona rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Povinnosti občana, při hlášení změny trvalého pobytu :
- změnu trvalého pobytu ohlásit ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
- předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu
- doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva- v případě nájemního vztahu), nebo předložit písemné potvrzení souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem (oprávněná osoba je starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt, byt nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení)
- za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatit správnímu orgánu správní poplatek ve výši 50,- Kč (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) – změna TP u občana do 15 let se nezpoplatňuje
- za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
- za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.


Povinnost ohlašovny při změně trvalého pobytu :
- oddělit vyznačenou část občanského průkazu
- vydat občanovi potvrzení o změně trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu
( § 12 zák. č. 133/2000 Sb., v platném znění)
O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodne ohlašovna v případě, že byl zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností anebo na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. k bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá –li občan tento objekt. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému (§12 odst.2 zák. č. 133/2000 Sb.). Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatit správnímu orgánu poplatek ve výši 100,- Kč každou osobu (dle zákona š. 634/2004 Sb., položka 2d) o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Informace o občanech (výpis z ohlašovny)
Informace vedené v informačním systému se poskytují pouze osobám starším 15 let, a to pouze k jejich osobě na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem nebo na základě předtištěné žádosti, která je k dispozici na ohlašovně obyvatel. Tato žádost obsahuje :
- jméno a příjmení, rodné číslo, číslo OP, adresu trvalého pobytu
Za výpis z ohlašovny je žadatel povinen zaplatit správnímu orgánu správní poplatek ve výši 50,- Kč
Poskytnutí informace vlastníkovi objektu o počtu přihlášených osob
Vlastníkovi objektu poskytne ohlašovna na základě žádosti informace o přihlášených osobách v daném objektu.
Za tento výpis je žadatel povinen zaplatit správnímu orgánu správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou započatou stranu.
Zrušení trvalého pobytu při trvalém opuštění území ČR
Při trvalém opuštění území ČR lze zrušit trvalý pobyt na území ČR na základě písemné žádosti, která se podává buď osobně na příslušné ohlašovně, písemně s úředně ověřeným podpisem, emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR zaplatit správnímu orgánu správní poplatek ve výši Kč 100,-.

SOCIÁLNÍ ÚSEK

Bc. KVĚTOSLAVA KUBÍČKOVÁ - sociální pracovnice
e-mail: kvetoslava.kubickova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 913    kancelář č. 109, I. patro

PAVLA ŠEVCOVICOVÁ, DiS - sociální pracovnice
e-mail: pavla.sevcovicova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 920    kancelář č. 109, I. patro

1. poskytuje komplexní poradenství v sociální oblasti
2. zajišťuje výkon opatrovnických funkcí
3. na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů
4. vyhledává klienty v přirozeném prostředí
5. vede standardizované záznamy sociálního pracovníka o klientovi

Dana TRNKOVÁ - veřejný opatrovník
e-mail: dana.trnkova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 920 kancelář č. 109, I. patro

1. Zabezpečuje sociální péči
2. Zabezpečuje zdravotní péči
3. Zabezpečuje správu majetku a financí
4. Zabezpečuje právní úkony v rámci sociální, zdravotní majetkové a finanční oblasti
5. Vede dokumentaci k výkonu opatrovnictví

ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ

provádí:
Výkon státní správy na úseku vymáhání pohledávek uložených v přestupkovém řízení v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Výkon pokladní služby ÚMO Střekov – příjmová pokladna (pokuty, náklady řízení, správní a jiné poplatky)

Vedoucí oddělení: PAVLÍNA PECHOVÁ
e-mail: pavlina.pechova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 931 kancelář č. 302, III. patro
Referent přestupkové agendy 1 – vedoucí oddělení přestupků

Zpracovává agendu přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků a v rozsahu daném Statutem města Ústí nad Labem
Přijímá hlášení občanů a institucí o ztrátách a nálezech nálezy eviduje, shromažďuje a napomáhá vrácení věcí vlastníkům. Nalezené věci a předměty spravuje po dobu jednoho roku a po uplynutí této lhůty postupuje dle platných předpisů
Vede řízení dle ust. § 58 odst. 1, z.č. 128/2000 Sb.
Vykonává kompetence MO Střekov ve věci práva shromažďovacího.
Vykonává kompetence ve smyslu vyhlášky o požárním řádu města Ústí n.L.

PETRA KREJČOVÁ
e-mail: petra.krejcova@mag-ul.cz
tel.: 475 273 933 kancelář č. 305, III. patro
Referent přestupkové agendy 2

Zpracovává agendu přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků a v rozsahu daném Statutem města Ústí nad Labem
Zabezpečuje povolování dle zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále povolování veřejných akcí
Přestupky
Podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., ve znění dalších předpisů, je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek označeno v tomto nebo jiném zákoně nebo předpise a nejde-li o trestný čin nebo o jiný správní delikt, který je postižitelný podle zvláštních předpisů.
Přestupkové řízení je speciálním správním řízením. Pokud není v přestupkovém nebo jiném zákoně uvedeno jinak, vztahují se na něj obecné předpisy o správním řízení.

Oznámení o spáchání přestupku může občan podat u Policie České republiky, městské policie nebo přímo u správního orgánu, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.

Pokud chce občan podat oznámení o přestupku přímo u správního orgánu, mělo by oznámení o přestupku obsahovat :
jméno, příjmení, datum narození nebo přibližný věk a bydliště pachatele
kdy, kde a jakým způsobem se přestupku dopustil (přesný popis skutku, např. "dne 12. 10. 2007 kolem 23:30 hod. rušil noční klid hlasitě puštěnou hudbou ve svém bytě v ul. Nová č.p. ... v Ústí nad Labem")
jména, příjmení a bydliště svědků incidentu
jméno, příjmení, datum narození a bydliště oznamovatele

Povolování podle zákona o právu shromažďovacím
Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. „Svolavatel“ musí postupovat v souladu se zákonem o právu shromažďovacím.

KATEŘINA MARKOVÁ

e-mail: katerina.markova@mag-ul.cz

tel.: 475 273 918 kancelář č. 304, III. patro
Referent oddělení přestupků