E-podatelna

Podmínky přijetí elektronického podání na ÚMO Střekov

Vaše podání posílejte jako přílohu e-mailu v těchto formátech:
Acrobat Reader - *.pdf
Software602 Text602 - *.txt
Microsoft Word - *.doc, *.docx
jako prostý text RTF-DCA - *.rtf
jako prostý text - *.txt

Adresa elektronické podatelny ÚMO Střekov: podatelna.strekov@mag-ul.cz.

Vaše podání musí být elektronicky podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis), který vydala I.CA, Česká pošta nebo eIdentity jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

V elektronické formě lze doručovat podání podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a podle zvláštních předpisů vztahujících se k práci ÚP ČR; jsou to zejména:

  • podání ve správním řízení (návrhy na zahájení správních řízení, opravné prostředky apod.),
  • běžná korespondence s ÚMO Střekov,
  • žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů,
  • stížnosti a podněty týkající se činnosti zaměstnanců ÚMO Střekov.

Podání v elektronické formě lze také předat v pracovní době na datovém nosiči (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM+-, DVD-RAM, DVD-RW+-, USB disky) přímo na podatelnu ÚMO Střekov.

ÚMO Střekov při zřízení podatelny vychází z:

  • vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

E-mail bez elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚMO Střekov, který se danou agendou zabývá.