home > Úřad městského obvodu > Agendy úřadu > Finanční odbor

Finanční odbor

Poplatky

Poplatky za psy
Pro přihlášení psa je nutné, aby se majitel dostavil osobně na úřad s občanským průkazem. V případě, že zastupuje majitele – svůj občanský průkaz a plnou moc podepsanou majitelem psa.
Při přihlášení nahlásí plemeno, stáří, pohlaví, výšku, barvu psa od kdy psa vlastní. Na místě mu za poplatek 7,-- Kč bude vydána psí známka a zaplatí poplatek za psa na místě v hotovosti v poměrné části za příslušné období. V případě, že chce psa osvobodit od poplatku – doloží doklad, že pes je z útulku nebo že je držitelem průkazky ZTP/P. Při uplatnění slevy pro důchodce (důchod jako jediný zdroj příjmu) doloží potvrzením od sociální správy, že pobírá důchod.
Při odhlášení psa se dostaví majitel s občanským průkazem na úřad. V případě, že zastupuje majitele - svůj občanský průkaz a plnou moc podepsanou majitelem psa. Je vhodné vzít doklad o euthanázii nebo darovací smlouvu jinému majiteli. Psa lze odhlásit i písemně. Může jej odhlásit pouze majitel psa. V odhlášce uvede: jméno a příjmení majitele, datum narození majitele, plemeno, důvod odhlášení psa, datum, kdy nastala změna a vlastnoruční podpis. Je vhodné přiložit fotokopii dokladu od zvěrolékaře.
Pes se přihlašuje nebo odhlašuje na finančním odboru ÚMO Ústí nad Labem - Střekov.
Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích společně s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o místním poplatku ze psů vydanou zastupitelstvem města Ústí nad Labem.

Vydání rybářského lístku
Žadatel si na místně příslušném úřadě vyplní žádost o vydání rybářského lístku a k ověření totožnosti a správnosti údajů předloží občanský průkaz. K žádosti doloží doklad o získané kvalifikaci (v případě 1. rybářského lístku) nebo dřívější rybářský lístek. V hotovosti uhradí správní poplatek ve výši podle období, na které žádá. Po té mu bude vydán proti podpisu platný rybářský lístek (na nových rybářských lístcích není již fotografie). Pro nezletilé dítě do 15 let se vydává rybářský lístek s písemným souhlasem zákonného zástupce podepsaného v žádosti o rybářský lístek.

Užívání veřejného prostranství
Na úřadě na finančním odboru si poplatník vyzvedne tiskopis – vyplní a odevzdá na podatelně. Tiskopis si může stáhnout a vytisknou z webových stránek úřadu a poslat i písemně na adresu úřadu. Ohlašovací lístek se podává nejpozději dnem zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství a ukončovací ohlašovací bezprostředně po ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství.
Výše a splatnost poplatku se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů společně s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vydanou zastupitelstvem města Ústí nad Labem.

Povolení provozování výherních hracích automatů
Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost obec pro svůj územní obvod. Žadatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny. Za žádost o vydání povolení k provozu VHP platí provozovatel správní poplatek ve výši 5.000,--Kč.
Po zaplacení správního poplatku vydá úředník finančního odboru nejpozději do 30 dnů rozhodnutí o povolení provozovat výherní hrací přístroje a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací přístroj nejpozději do 15 dnů od začátku povolení na viditelném místě.
Žádost o povolení musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona pozdějších předpisů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o povolení tomboly
Odhlášení psa
Ohlašovací lístek
Plná moc