Finanční odbor

 • Vede účetnictví MO o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu, 
 • zpracovává účetní a další výkazy, které je MO povinen v souladu s platnou právní úpravou zpracovávat,
 • metodicky řídí a organizuje podle platných právních předpisů zpracování inventarizace majetku a závazků, zpracovává inventurní soupisy majetku MO,
 • na základě žádostí ostatních odborů vyhotovuje faktury a sleduje jejich úhradu, vč. zasílání upomínek,
 • spolupracuje na zpracování a aktualizaci směrnic z oblasti účetnictví a financování, dále inventarizace a zařazování majetku, rozpočtu, cestovních výdajů a týkající se pokladen, 
 • metodicky řídí a organizuje sestavování rozpočtu a závěrečného účtu MO,
 • na základě podkladů odborů zpracovává návrhy na rozpočtová opatření, vede jejich evidenci a zabezpečuje zapracování schválených rozpočtových opatření do výkazů,
 • zajišťuje aktuálnost rozpočtu MO s ohledem na schválená rozpočtová opatření,
 • sleduje a vede analytiku všech příjmů MO a čerpání rozpočtových prostředků v návaznosti na rozpočet a sestavený tok finančních prostředků,
 • vede smluvní dokumentaci k bankovním účtům města a spravuje je,
 • zabezpečuje platební styk s bankami, hotovostní pokladní operace v hlavní pokladně, práci s ceninami,
 • komplexně zabezpečuje personální a platové záležitosti,
 • komplexně zabezpečuje zpracování docházky zaměstnanců, uzávěrky platů, včetně konečných přehledů,
 • zpracovává a zodpovídá za statistické výkazy v oblasti personální a platové,
 • uzavírá dohody o provedení práce a pracovní činnosti, 
 • vede evidenční listy důchodového zabezpečení,
 • zpracovává návrhy k projednání na zasedání RMO a ZMO na stanovení odměn neuvolněným členům ZMO, členům komisí RMO, výborům ZMO za výkon funkcí a zabezpečuje jejich výplatu; zároveň zabezpečuje vyplácení odměn uvolněným členům ZMO,
 • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na uvolněná eventuálně nová funkční místa,
 • spolupracuje s ÚP ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních míst apod., 
 • zabezpečuje pracovně-lékařské prohlídky pro zaměstnance, 
 • zabezpečuje hotovostní výplaty platů a schválených záloh na platy,
 • zajišťuje aktuálnost dispozičních oprávnění (podpisových vzorů) k bankovním účtům,
 • vede analytickou evidenci jednotlivých druhů příjmů pro zabezpečení vymáhání veškerých pohledávek, 
 • je v souladu s platnými právními předpisy správcem místních poplatků,
 • likviduje faktury spadající do pravomoci odboru,
 • vede evidenci vnitřních podpisových vzorů pro kontrolu a schvalování účetních dokladů,
 • zabezpečuje agendu související s činností finančního výboru, 
 • zpracovává rozhodnutí k povolování provozu výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) a vybírání správních poplatků z VHP, zajišťuje státní dozor 
 • nad dodržováním podmínek povolení,
 • zprostředkovává daňové poradenství zaměstnancům ostatních odborů, které je potřebné pro řešení jejich pracovních úkolů,
 • zajišťuje úkony obecního úřadu dle zákona o veřejných sbírkách,
 • zajišťuje vymáhání pohledávek v rámci svěřeného úseku.