Odbor péče o vzhled obce

 • Navrhuje zařazení jednotlivých investičních akcí či akcí údržby do rozpočtu města, eviduje uplatňované požadavky na investice a akce údržby, předává podklady k sestavování plánů na příslušný kalendářní rok,
 • připravuje podklady pro uzavírání obchodních smluv a objednávek a sleduje jejich plnění,
 • zajišťuje a organizuje údržbu a opravy majetku města včetně komunikací, zajišťuje občasný technický dozor,
 • zajišťuje přejímku dokončeného díla za účasti kompetentních zástupců ÚMO, popř. provozovatele a vyvedení jednotlivých investičních akcí do účetní evidence,
 • kontroluje věcnou a finanční správnost fakturace dle objednávek, smluv a předávacích protokolů,
 • zajišťuje realizaci příjmů a výdajů rozpočtu odboru, kontroluje hospodaření odboru podle rozpočtu,
 • vydává stanoviska v rámci stavebního a územního řízení,
 • zajišťuje úklid psích exkrementů na území města,
 • eviduje hlášení o umístění včelstev na území města,
 • ukládá pokuty za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zabezpečuje vánoční výzdobu městského obvodu,
 • zajišťuje povolení záboru veřejného prostranství dle platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 
 • zabezpečuje agendu vydávání rybářských lístků,
 • komplexně zabezpečuje službu VPP.