Odbor správy obecního majetku

 • Zajišťuje zastupování MO jako účastníka územního a stavebního řízení, kdy MO vystupuje jako vlastník nemovitostí, a dále ve věcech terénních úprav, prací a umístění informačních a propagačních zařízení, užívání staveb včetně kolaudace, údržby a jejich odstraňování,  
 • spravuje majetek MO mimo majetku města v užívání/správě jiných odborů či organizací,
 • zajišťuje prodeje, nájmy, pachty, výpůjčky, směny, bezúplatné převody, výkupy a případně jiné dispozice s nemovitými a movitými věcmi MO, včetně uzavírání smluv a následné kontroly plnění smluvních ujednání, 
 • zabezpečuje agendu týkající se služebností či jiných věcných břemen k nemovitému majetku (zatížení vlastníka nemovité věci, tj. omezení výkonu vlastnického práva), vyjma služebností či jiných věcných břemen zajišťovaných buď jiným subjektem dle uzavřených smluv, nebo jiným odborem,
 • vykonává činnosti související se správou a údržbou bytového fondu a prostor určených k podnikání, 
 • ve spolupráci s advokátní kanceláří zajišťuje podávání výpovědí z nájmu bytů u nájemních smluv na dobu neurčitou,
 • ve spolupráci s advokátní kanceláří zajišťuje podávání žalob u dlužného nájemného u bytů, prostor určených k podnikání a pozemků,
 • zajišťuje majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k nemovitostem, 
 • spolupracuje s katastrálními úřady, zabezpečuje vklady smluv vyplývajících z agendy OSOM do KN, výpisy z LV, scelování pozemků, zaměřování a vytyčování hranic pozemků apod.,
 • spolupracuje s ostatními orgány státní správy příp. s jinými subjekty při řešení záležitostí týkajících se majetku spravovaného OSOM,
 • zpracovává agendu týkající se pohledávek vzniklých z příjmů OSOM do doby jejich soudního vymáhání, popřípadě k předání k dalšímu vymáhání na FO,
 • zajišťuje sestavování a sledování rozpočtu OSOM pro spravovanou oblast,
 • zajišťuje údržbu městského majetku spravovaného OSOM,
 • zodpovídá za včasné plnění revizí technických zařízení v objektech města spravovaných MO a za vedení evidence související s touto činností,
 • zabezpečuje zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov pro objekty v majetku města, 
 • navrhuje zařazení jednotlivých investičních akcí či akcí údržby do rozpočtu města, eviduje uplatňované požadavky na investice a akce údržby, předává podklady k sestavování plánů na příslušný kalendářní rok,
 • připravuje podklady pro uzavírání mandátních smluv,
 • zajišťuje uzavírání obchodních smluv i objednávek a sleduje jejich plnění,
 • zajišťuje komplexní projektovou dokumentaci k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení a realizační projektové dokumentace k jednotlivým akcím,
 • komplexně zajišťuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocení stavebních investic, nebo jednotlivých částí investičních celků, komplexně připravuje a realizuje investice (technologické celky včetně stavební části), zajišťuje občasný technický dozor investičních akcí, sestavuje podklady pro investiční činnost, provádí komplexní kontrolu realizace investic,
 • zajišťuje a organizuje údržbu a opravy majetku města včetně komunikací, zajišťuje občasný technický dozor,
 • zajišťuje přejímku dokončeného díla za účasti kompetentních zástupců ÚMO, popř. provozovatele a vyvedení jednotlivých investičních akcí do účetní evidence,
 • kontroluje věcnou a finanční správnost fakturace dle objednávek, smluv a předávacích protokolů, 
 • zajišťuje realizaci příjmů a výdajů rozpočtu odboru, kontroluje hospodaření odboru podle rozpočtu,
 • zajišťuje kompletní proces veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a Směrnice RMO č. 7/2017 o zadávání veřejných zakázek.