Rekonstrukce PČR Truhlářova

3.8.2018
Pracovní jednání nad připravovanou rekonstrukcí prostor, ve kterých sídlí služebna PČR na Střekově pokračují.

Jednání o připravované rekonstrukci objektu PČR Truhlářova pokračují.

Ve čtvrtek 2. srpna se na střekovském úřadě sešli zástupci Policie České republiky, Městského obvodu Střekov, Magistrátu města Ústí nad Labem a zástupce projektanta firmy SPECTA s. r. o. k dalšímu pracovnímu jednání nad připravovanou rekonstrukcí prostor v objektu č. p. 1592 v ulici Truhlářova, ve kterém sídlí služebna PČR.

Starostka MO Střekov připomněla, že stále je prioritou, aby služebna PČR na Střekově zůstala, proto jsou konány veškeré potřebné kroky k bezodkladné realizaci celého projektu, včetně zajištění zdrojů financování této rekonstrukce. Příprava projektové dokumentace pro získání stavebního povolení a provedení stavby byla zahájena již v roce 2017. V současné době je projektová dokumentace hotova, nyní je však nutné přesně definovat, kterou část rekonstrukce či vybavení bude hradit MO Střekov jako investor, a které položky projektu uhradí PČR.

Z tohoto důvodu byla svolána pracovní schůzka se zástupcem projektanta, na které byly řešeny podmínky nezbytně nutné vybavenosti prostor pro účely služby policie a také zazněly připomínky ze strany oddělení přípravy a realizování investic OIaÚP magistrátu. Položkový rozpočet rekonstrukce prostor bude nyní znovu přehodnocen oběma stranami s tím, že bude přesně vymezeno, které položky hradí investor, které PČR, případně zda jsou v rozpočtu položky, které se jeví pro provoz služebny nadbytečné. Pro MO Střekov je toto zásadním krokem ke zjištění skutečné finanční potřeby pro realizaci této investiční akce. O finanční prostředky bude městským obvodem v nejbližší době požádán magistrát, kde jsou v rozpočtu alokovány pro MO Střekov investiční prostředky (rezerva) ve výši 4 mil. Kč tak, jak bylo schváleno Zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na rok 2018.

V závěru jednání se všichni zúčastnění shodli na tom, že je nezbytně nutné, aby služebna PČR na Střekově zůstala jako dostupná veřejná služba občanům, a že bude pokračováno v intenzivní práci na zahájení projektu rekonstrukce uvedeného objektu.