Stipendium starosty Střekova získala Ing. Veronika Rehušová

Stipendium starosty Střekova získala Ing. Veronika Rehušová
13.12.2018
Ve středu 12. prosince byla slavnostně oceněna závěrečná práce na téma „Image Činoherního studia města Ústí nad Labem“.

V souladu s pravidly pro přiznání peněžitého daru (stupendia) byl Radou městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov schválen finanční dar ve výši 10.000,- Kč Ing. Veronice Rehušové jako tzv. stipendium starosty MO Střekov, kterým je oceněna závěrečná práce nominovaných studentů UJEP, která se svým tématem dotýká městského obvodu Střekov.

Jako studentka navazujícího magisterského studijního oboru Ekonomika a management si zvolila téma své diplomové práce z oblasti marketingu neziskových organizací, která patří mezi její odborné zájmy, s názvem „Image Činoherního studia města Ústí nad Labem“.

Cílem diplomové práce bylo identifikovat zákaznické segmenty Činoherního studia města Ústí nad Labem, upravit marketingovou komunikaci pro jednotlivé segmenty a zlepšit tak image studia. K naplnění tohoto cíle bylo v předmětné práci využito dotazníkové šetření, které sloužilo jako podklad pro segmentaci návštěvníků divadla, v němž respondenti také hodnotili, jak Činoherní studio vnímají. Toto dotazníkové šetření neidentifikovalo mezi respondenty žádný závažný problém, co se týče image Činoherního studia. Výsledkem práce jsou doporučení v rámci marketingového mixu pro jednotlivé segmenty návštěvníků a doporučení v rámci marketingové komunikace s lidmi, kteří Činoherní studio nenavštěvují, jež by měla pomoci zlepšit vnímání Činoherního studia.

V průběhu svého studia se také aktivně zapojovala do výzkumné činnosti fakulty jednak jako člen řešitelského týmu v rámci Studentské grantové soutěže, jednak jako pomocná vědecká síla. V roce 2017 pracovala v rámci Studentské grantové soutěže na projektu s názvem „Sociální marketing neziskových organizací a jejich spolupráce s regionálními podnikatelskými subjekty“, jehož cílem bylo zjistit stupeň angažovanosti vybraných firem Ústeckého regionu na konkrétních projektech s tématikou podpory osob bez přístřeší, osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Studentka se podílela na projektu ve všech jeho fázích - přípravě výzkumu, samotném šetření a vyhodnocování.

V dalším roce se Veronika Rehušová zapojila na jeden rok do další Studentské grantové soutěže na téma Lokalizace inovativních firem v Ústeckém kraji, jehož cílem bylo vytvořit přehled inovativních firem v Ústeckém kraji (dosud takový přehled nebyl zpracován), zmapovat jejich konkrétní lokalizaci a definovat nejčastější typy aplikace inovací v daných firmách. Studentka v rámci projektu prokázala značné organizační schopnosti a vysoký stupeň pracovního nasazení. 
Studentka v průběhu celého svého studia působila aktivně i jako pomocná vědecká síla pod vedením dr. Michaely Jánské, u které zpracovávala rešerše, podílela se na tvorbě dotazníků, sběru údajů a jejím vyhodnocení.

Slavnostního ceremoniálu u příležitosti ocenění závěrečných prací se s rektorem UJEP a dalšími významnými hosty zúčastnil ve středu 12. prosince 2018 také starosta Petr Vinš.

Plný text diplomové práce je k dispozici ZDE.