Vyhlášení místního referenda

Vyhlášení místního referenda
6.8.2020
Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov vyhlásilo místní referendum k nákupní zóně na Střekově.

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na svém 10. zasedání dne 5. srpna 2020 usnesením č. 103/10Z/20 rozhodlo v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu) o vyhlášení místního referenda na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov.

Místní referendum bylo vyhlášeno k této otázce: 

Souhlasíte s realizací nákupní zóny na pozemcích parc. č. 2779/1, 2747, 2884/1 v k. ú. Střekov, dle návrhu, zveřejněného na www.strekov.cz, v podatelně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov a vývěskách Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov v termínu od 10. 8. 2020 do 3. 10. 2020?

č. 1 Grafický návrh nákupní zóny - vizualizace č. 1

č. 2 Grafický návrh nákupní zóny - vizualizace č. 2

č. 3 Grafický návrh nákupní zóny - vizualizace č. 3


 

Místní referendum se uskuteční v termínu voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 s tím, že hlasování v místním referendu bude občanům umožněno po oba volební dny ve všech volebních místnostech na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov.

Právo hlasovat (§ 2 zákona o místním referendu) 
V místním referendu má právo hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce, tedy státní občan České republiky, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov a státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Státní občané jiných členských států Evropské unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, musí požádat úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov  o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žádosti musí prokázat, že jsou státními občany členského státu EU a jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů musí být podána Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov (pracoviště evidence obyvatel, kancelář č. 107) do 30. září 2020 do 16.00 hodin. 

Hlasovací lístky (§ 33 zákona o místním referendu)
Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. 

Hlasovací průkaz (§ 33 zákona o místním referendu) 
Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá úřad městského obvodu na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum. 
O vydání hlasovacího průkazu může oprávněná osoba požádat ode dne vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování – tj. do 25. 9. 2020, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování – tj. do 16,00 hod. dne 30. 9. 2020.

Žádat o hlasovací průkaz lze osobně, na pracovišti:

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
Správní odbor, kancelář č. 107
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:

Magdalena Lešová, tel.: 475 273 936, e-mail: magdalena.lesova@mag-ul.cz
Miroslava Tampírová, tel.: 475 273 917, e-mail: miroslava.tampirova@mag-ul.cz
Mgr. Romana Pffeferová, tel.: 475 273 919, e-mail: romana.pffeferova@mag-ul.cz

Úřad městského obvodu předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.


Žádost o vydání hlasovacího průkazu ke stažení: Verze Word nebo Verze PDF
Plná moc k vyzvednutí hlasovacího průkazu ke stažení: Verze Word nebo Verze PDF

 

Platnost a závaznost místního referenda (§ 48 zákona o místním referendu) 
Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

 

Informace k referendu zveřejňované na úřední desce naleznete v kategorii "Volby" (společná ustanovení s volbami do zastupitelstev krajů) a "Ostatní informace".