Závěrečný účet a účetní závěrka MO Střekov za rok 2017

25.6.2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MO ÚL - STŘEKOV ZA ROK 2017; schváleno usnesením č. 332/18 na jednání ZMO Střekov dne 21. 6. 2018.

(Zveřejnění v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

0. Usnesení + důvodová zpráva jednání ZMO Střekov dne 21. 6.2018

1. Závěrečný účet a účetní závěrka 2017

2. Rozpočet HČ - tabulka č. 1 a 2

3. Rozpočet VHČ - tabulka č. 3 a 4

4. Přehled majetku - tabulka č. 5

5. Výkaz FIN 2-12M - tabulka č. 6

6. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty - tabulka č. 7 a 8

7. Rozpočtová opatření 2017 - příloha č. 1

8. Inventarizační zpráva 2017 - příloha č. 2

9. Zpráva o přezkumu hospodaření, Opatření k nápravě chyb - příloha č. 4 a 5