OVK

Okrskové volební komise

1. Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí (OVK)

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů tj. do 5. září 2018 do 16.00 hodin přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do přísl. zastupitelstva volí.

Členem okrskové volební komise může být: 

 • státní občan ČR, který je přihlášen k trvalému v (kteréhokoliv) obci na území ČR nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. dle "Přístupové smlouvy" státní občané členských zemí EU), který je přihlášen k trvalému nebo evidovanému přechodnému pobytu v (kteréhokoliv) obci na území ČR (a to i když podle ust. § 28 odst. 1 zák. o volbách do ZO nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů) a
 • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, služba vojáka z povolání/nebo v záloze v zahraničí), a
 • který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Delegování členů a náhradníků se provádí tak, že se jejich seznam (tzv. „delegačenka“):

 • osobně doručí starostovi, o čemž je třeba učinit úřední záznam (popř. potvrdit přijetí) nebo
 • zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Seznam delegovaných členů podepisuje  

 • zmocněnec uvedený na zaregistrované kandidátní listině
  • -    politické strany / politického hnutí
  • -    koalice       
  • -    sdružení nezávislých kandidátů
  • -    sdružení politické(-ých) stran(y)  nebo politického(-ých) hnutí a nezávislých kandidátů

NEBO

 • nezávislý  kandidát

NEBO                  

 • popř. jiná osoba, která je k provedení delegování písemně zmocněncem pověřena, přičemž kopie takového zmocnění je k tomuto seznamu přiložena.

VZOR tzv. "DELEGAČENKY" KE STAŽENÍ ZDE


2. Zájemci o činnost v okrskových volebních komisí z řad občanů

Občané, kteří mají zájem být členem okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí (5. - 6. října 2018) a nebudou delegováni zaregistrovanou volební stranou, se mohou předběžně hlásit na ÚMO Střekov na kontaktech:

Lenka Koštířová

475 273 917

lenka.kostirova@mag-ul.cz

kancelář č. 107; 1. patro

Magdalena Lešová

475 273 936

magdalena.lesova@mag-ul.cz

kancelář č. 107; 1. patro

O umístění členů volební komise rozhoduje ÚMO Střekov, přičemž volební komise jsou nejprve obsazovány delegovanými členy stran. Případné doplnění počtu členů OVK bude zajištěno zájemci z řad občanů.

VZOR Přihlášky za člena do volební komise KE STAŽENÍ ZDE