Volby do Evropského parlamentu 2019

VÝSLEDKY VOLEB (odkaz na stránky ČSÚ)


Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb., s datem rozeslání 17. ledna 2019 (považován za den vyhlášení), volby do Evropského parlamentu na území České republiky konané ve dnech 24. a 25. května 2019.

V první den voleb – v pátek 24. 5. 2019 – proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 25. 5. 2019 ihned po uzavření volebních místností.

VŠEOBECNÉ INFORMACE K VOLBÁM (MV ČR): http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

HARMONOGRAM ÚKOLŮ ZDE

Stanovení minimálního počtu členů OVK ZDE

Přehled čísel okrskových volebních komisí s podrobným seznamem adres ZDE

Upozornění - zápis do seznamu voličů ZDE (zajištění služby úřadu v neděli dne 14. 4. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin)


KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů  před druhým dnem voleb (10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 4 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Postup pro voliče, kteří změní místo trvalého pobytu po zápisu do seznamu voličů (14. 4. 2019) naleznete na stránkách MV ČR.

Občan jiného státu, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 4. 2019.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit v okrsku, kde je veden v seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů může požádat obecní nebo zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 17. 1. 2019, a to:

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 17. 5. 2019 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličské průkazy je možné vydávat od 9. 5. 2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo je možné voličský průkaz voliči zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou).

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku pouze na území České republiky.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OVK

Dle § 18 odst. 3) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského Parlamentu byla zaregistrována, do 30dnů přede dnem voleb (nejpozději 24. 4. 2019 do 16.00 hodin), delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta městského obvodu členy na neobsazená místa.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřední desce ÚMO Střekov a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Termíny 1. zasedání OVK pro ÚMO Střekov byl stanoven na čtvrtek 2. 5. 2019 (zasedací místnost "pošta", ulice Žukovova 15), následovně: 

OVK č. 4001- 4006 v 15.00 hodin
OVK č. 4007- 4012 v 15.30 hodin
OVK č. 4013- 4017 v 16.00 hodin


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby:

Lenku Koštířovou tel.: 475 273 917 lenka.kostirova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro
Magdalenu Lešovou tel.: 475 273 936 magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc (k převzetí voličského průkazu)

Přihláška za člena do okrskové volební komise

Informace pro voliče, kteří změní trvalý pobyt po 14. 4. 2019