Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb. dne 27. února 2024 volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin.


DOKUMENTY ZVEŘEJNĚNÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE: Úřední deska ÚMO Střekov

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Volby do Evropského parlamentu 2024: vše, co potřebujete vědět (europa.eu)

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

INFORMACE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU K VÝSLEDKŮM VOLEB: Volby do Evropského parlamentu | ČSÚ (czso.cz)


Přehled termínů a lhůt

PRO VOLIČE / FOR VOTERS

Voličem ve volbách do Evropského parlamentu je:

  • občan ČR, který alespoň ve dnech voleb dosáhne věku 18 let,
  • občan jiného členského státu EU, který
    • alespoň ve dnech voleb dosáhne věku 18 let a
    • je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (28. 4. 2024) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného státu, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 28. 4. 2024.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 5. 6. 2024, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Jak se hlasuje do Evropského parlamentu? (informační leták)


Informace o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2024 na území České republiky (available in CS, EN, BG, DA, ET, FI, FR, HR, GA, IT, LT, LV, HU, MT, DE, NL, PL, PT, RO, EL, SK, SL, ES, SV)

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky


Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 a žádost o přenesení údajů z dodatku

UPOZORNĚNÍ - ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY ÚŘADU DNE 28. 4. 2024 OD 8:00 DO 16:00 HODIN 


Voličské průkazy

Volič, který nechce nebo nemůže volit ve svém volebním okrsku, si může vyřídit voličský průkaz. Na základě něho pak může hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu

Požádat o voličský průkaz můžete ode dne vyhlášení voleb písemně nebo osobně:

  • písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. týden před volbami v pátek v 16:00 hodin)
  • osobně je možné požádat nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. ve středu do 16:00 hodin).

Obecní a zastupitelský úřad může voličský průkaz voliči předat nebo zaslat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 23. 5. 2024.


Volební místnosti na Střekově

Číslo okrsku      

Adresa volební místnosti

4001

Úřad městského obvodu, Národního odboje 15

4002

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4003

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4004

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4005

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4006

ZŠ Karla IV. 1024/19

4007

ZŠ Karla IV. 1024/19

4008

ZŠ Karla IV. 1024/19

4009

ZŠ Karla IV. 1024/19

4010

ZŠ Karla IV. 1024/19

4011

ZŠ Karla IV. 1024/19

4012

ZŠ Karla IV. 1024/19

4013

ZŠ Karla IV. 1024/19 (POZOR - ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!)

4014

ZŠ a MŠ Brná, Jitřní 277

4015

TJ Svádov - Olšinky, Vítězná 278

4016

MŠ Svádov, Svatojakubská 94

4017

Vila Sebuzín, Sebuzín č. p. 115

Žádat o hlasování do přenosné volební schránky (ze závažných zdravotních důvodů) na území městského obvodu ÚL – Střekov můžete na telefonních číslech: 475 273 936 nebo 475 273 917, a to i ve dnech voleb.


PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OVK

Máte zájem o členství v okrskové volební komisi? Více informací poskytnou pracovnice ÚMO Střekov na níže uvedených kontaktech.

Přihláška člena do okrskové volební komise


V případě dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby:

Magdalena Lešová      tel.: 475 273 936     magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro     
Miroslava Tampírová     tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz      kancelář č. 107; 1. patro