Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., částka 248, s datem rozeslání 31. prosince 2020 (považován za den vyhlášení), volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

V první den voleb – v pátek 8. 10. 2021 – proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 9. 10. 2021 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 9. 10. 2021 ihned po uzavření volebních místností.

VŠEOBECNÉ INFORMACE K VOLBÁM (MV ČR): https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - SEZNAM HLASOVACÍCH OKRSKŮ V OBVODĚ STŘEKOV


KDO MŮŽE VOLIT

Právo volit do Poslanecké sněmovny má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 9. 10. 2021, dosáhl věku 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Poslanecké sněmovny je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 6. 10. 2021, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.


PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI VE VOLBÁCH DO PS

Totožnost (a státní občanství České republiky) voliče se ve volbách prokazuje platným občanským průkazem, nebo platným cestovním dokladem (typicky cestovním pasem). Neprokázání těchto skutečností uvedenými doklady má za následek nemožnost hlasování.

Pozor: S účinností nového zákona o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.) byla zrušena možnost vydání časově omezeného občanského průkazu bez biometrických údajů k výkonu volebního práva.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.


HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ PŘI HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

  • nasaďte si respirátor (tato povinnost vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)

  • respirátor mějte nasazený po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise vyzve k jeho sejmutí pro účely identifikace (poté si respirátor opět nasaďte)

  • využijte dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny

  • dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn

  • okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít pro úpravu hlasovacího lístku vlastní psací potřeby

  • dodržujte pokyny okrskové volební komise
     

Hlasujete do přenosné volební schránky? Nasaďte si i v takovém případě respirátor a dbejte pokynů členů okrskové volební komise.


VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který nechce nebo nebude moci v den konání voleb volit v místě, kde je zapsán ve stálém nebo zvláštním volebním seznamu, může požádat obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020. Voličský průkaz umožňuje při volbách do Poslanecké sněmovny volit v jakémkoli volebním okrsku.

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (jméno držitele datové schránky musí být shodné se jménem fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 1. 10. 2021 do 16:00 hod.

Osobní žádost o voličský průkaz musí být podána voličem nebo jeho zmocněncem do okamžiku uzavření stálého seznamu, tedy 48 hodin před volbami, tj. nejpozději do 6. 10. 2021 do 16:00 hodin.

Voličský průkaz bude voliči obecním nebo zastupitelským úřadem předán nejdříve 23. 9. 2021, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo mu bude zaslán.

Ověření podpisu na úřadech je pro účely využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku.


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby:

Magdalenu Lešovou tel.: 475 273 936 magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro
Miroslavu Tampírovou tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc (k převzetí voličského průkazu)