Volby do zastupitelstev krajů 2020

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE K VOLBÁM (MV ČR): https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

Termín konání:

Pátek 2. října a sobota 3. října 2020.

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. V pátek začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, v sobotu začíná hlasování 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Právo volit:

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa),
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Voličský průkaz:

 • Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
 • Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
 • Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 • Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Žádost o vydání voličského průkazu
Plná moc k převzetí voličského průkazu

Členství v okrskové volební komisi:

Členem OVK může být státní občan ČR,

 • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
 • který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je OVK vytvořena.
Přihláška člena okrskové volební komise