Volby do zastupitelstev krajů 2024

Prezident republiky vyhlásil na dny 20. a 21. září 2024 volby do zastupitelstev krajů (a třetiny Senátu Parlamentu České republiky) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin.


DOKUMENTY ZVEŘEJNĚNÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE: Úřední deska ÚMO Střekov

VŠEOBECNÉ INFORMACE: Volby do zastupitelstev krajů - Volby (mvcr.cz)

INFORMACE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU K VÝSLEDKŮM VOLEB: Volby do zastupitelstev krajů | ČSÚ (czso.cz)


Přehled termínů a lhůt

PRO VOLIČE

Voličem je státní občan České republiky:

  • který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
  • je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
  • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Hlasování probíhá na území České republiky ve 13 krajích (v hlavním městě Praze tyto volby neprobíhají). Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.


Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR:

  • platným občanským průkazem,
  • nebo platným cestovním pasem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, na kterém mohl zakroužkováním pořadového čísla u 4 kandidátů udělit přednostní hlas.

Pozor! Pokud volič udělí u kandidujícího subjektu více jak 4 přednostní hlasy, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch kandidujícího subjektu, avšak k přednostním hlasům se již nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.


Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nechce nebo nemůže volit ve svém volebním okrsku, si může vyřídit voličský průkaz. Na základě něho pak může hlasovat v kterékoliv volební místnosti, spadající do územního obvodu kraje, v němž má trvalý pobyt a v němž jsou volby vyhlášeny.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz.

Požádat o voličský průkaz můžete ode dne vyhlášení voleb písemně nebo osobně:

  • Písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. týden před volbami v pátek v 16:00 hodin),
  • Osobně je možné požádat nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. ve středu před volbami do 16:00 hodin).

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu


Volební místnosti na Střekově

Číslo okrsku      

Adresa volební místnosti

4001

Úřad městského obvodu, Národního odboje 15

4002

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4003

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4004

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4005

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4006

ZŠ Karla IV. 1024/19

4007

ZŠ Karla IV. 1024/19

4008

ZŠ Karla IV. 1024/19

4009

ZŠ Karla IV. 1024/19

4010

ZŠ Karla IV. 1024/19

4011

ZŠ Karla IV. 1024/19

4012

ZŠ Karla IV. 1024/19

4013

TJ Střekov, U Řeky ev. č. 5644 (POZOR - ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!)

4014

ZŠ a MŠ Brná, Jitřní 277

4015

TJ Svádov - Olšinky, Vítězná 278

4016

MŠ Svádov, Svatojakubská 94

4017

Vila Sebuzín, Sebuzín č. p. 115

Žádat o hlasování do přenosné volební schránky (ze závažných zdravotních důvodů) na území městského obvodu ÚL – Střekov můžete na telefonních číslech: 475 273 936 nebo 475 273 917, a to i ve dnech voleb.


PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OVK

Máte zájem o členství v okrskové volební komisi? Více informací poskytnou pracovnice ÚMO Střekov na níže uvedených kontaktech.

Přihláška člena do okrskové volební komise


V případě dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby (kontakty platí i ve dnech voleb):

Magdalena Lešová      tel.: 475 273 936     magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro     
Miroslava Tampírová     tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz      kancelář č. 107; 1. patro