Povinné informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - povinně zveřejňované informace:

1. Oficiální název:

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov.

2. Důvod a způsob založení:

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov je založen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na Statut statutárního města Ústí nad Labem (OZV 4/2012).

3. Organizační struktura: Schéma organizační struktury

4. Kontaktní spojení:

Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem

Úřední hodiny (Podatelna, ověřování a CzechPOINT, pokladna):

PONDĚLÍ   8.00 – 17.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.30 hodin).
ÚTERÝ       8.00 – 15.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.30 hodin).
STŘEDA    8.00 – 17.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.30 hodin).
ČTVRTEK  8.00 – 15.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.30 hodin).
PÁTEK       8.00 – 13.30 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.30 hodin).

Ostatní agendy úřadu:

PONDĚLÍ a STŘEDA  8.00 – 17.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.30 hodin). 

Více v sekci KONTAKTY

5. Případné platby lze poukázat na účet: 

Číslo účtu: 19-6428411
Kód banky: 0100 (Komerční banka, a.s.)
Účel platby: pravidelné poplatky, správní poplatky, pokuty, penále, nájemné, příjem z vystavených faktur.
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně ÚMO Střekov - přízemí. 

6. IČ: 00081531

7. DIČ: CZ00081531

8. Dokumenty:

8.1 Dokumenty města - Vyhlášky, Nařízení

8.2 Rozpočet MO Střekov

9. Žádosti o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu ÚMO Střekov (viz bod 4 - kontakty). 
Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4 - kontakty), nebo do datové schránky městského obvodu (viz bod 4 - kontakty). 

Přehled žádostí o informace 

10. Příjem podání a podnětů:

Podnět, stížnost nebo žádost lze písemně podat na adresu:

  1. ÚMO Střekov, Národního odboje 794/15; 400 03 Ústí nad Labem - Střekov,
  2. prostřednictvím elektronické podatelny podatelna.strekov@mag-ul.cz,
  3. osobně na podatelně úřadu v úřední hodiny.

11. Opravné prostředky:

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí ÚMO Střekov nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

12. Formuláře:

Formuláře k jednotlivým životním situacím a úředním záležitostem

13. Popis postupů:

Náplně činnosti jednotlivých odborů naleznete ZDE. Pro řešení konkrétní životní situace občana kontaktujte příslušného pracovníka úřadu.
Přehled řešení postupů je možné také nalézt na adrese https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ (Portál veřejné správy).

14. Předpisy (nejdůležitější právní předpisy, kterými se ÚMO Střekov řídí):

- Ústava ČR
- Listina základních práv a svobod
- zákon o obcích
- zákon o úřednících
- zákon o pozemních komunikacích
- zákon o archivnictví
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o sociálních službách
- krizový zákon
- přestupkový zákon
- zákon o správním řízení (správní řád)
- občanský zákoník
- zákon o zadávání veřejných zakázek
- zákon o správě daní a poplatků
- daňový řád
- zákon o finanční kontrole
- zákon o místních poplatcích
- zákon o ochraně přírody a krajiny
- zákon o odpadech
- zákon o ochraně ovzduší
- zákon o evidenci obyvatel
- zákon o státním občanství
- zákon o veřejných dražbách
- zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
- zákon o svobodném přístupu k informacím

Texty právních předpisů jsou dostupné na adrese https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv).
Po předchozí domluvě je možné nahlédnout do právních předpisů na sekretariátu vedení MO Střekov.

Přehled právních předpisů statutárního města Ústí nad Labem je dostupný na internetových stránkách: VYHLÁŠKY ZDE, NAŘÍZENÍ ZDE.
Právní předpisy města jsou v listinné podobě, po předchozí domluvě, k nahlédnutí na sekretariátu vedení MO Střekov. 

15. Úhrady za poskytování informací: Sazebník úhrad ZDE.

16. Licenční smlouvy:

16.1 Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá ÚMO Střekov stanovené.
16.2 Výhradní licence - poskytnuté podle § 14a odst. 4.: žádné nejsou.

17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zprávy ZDE.