home > Úřad městského obvodu > Povinně zveřejňované informace > Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - povinně zveřejňované informace:

1. Oficiální název:

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov.

2. Důvod a způsob založení:

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov je založen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na Statut statutárního města Ústí nad Labem (OZV 4/2012).

3. Organizační struktura: ZDE (odkaz na jinou stránku webu)

4. Kontaktní spojení:

Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem

Úřední hodiny (Podatelna, ověřování a Czechpoint):

PONDĚLÍ   8,00 – 17.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.00 hodin).

ÚTERÝ      8,00 – 15.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.00 hodin).

STŘEDA    8,00 – 17.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.00 hodin).

ČTVRTEK  8,00 – 15.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.00 hodin).

PÁTEK      8,00 – 13.30 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.00 hodin).


Ostatní agendy úřadu:

PONDĚLÍ a STŘEDA  8.00 – 17.00 hodin (polední přestávka 11.30 - 12.30 hodin). 

Více v sekci KONTAKTY

5. Případné platby lze poukázat na účet: 19-6428411/0100 (Komerční banka, a.s.) - příjmový účet

6. IČ: 00081531

7. DIČ: CZ00081531

8. Dokumenty:

8.1 Dokumenty města VYHLÁŠKY ZDE, NAŘÍZENÍ ZDE

8.2 Rozpočet MO STŘEKOV ZDE

9. Žádosti o informace:

Přehled žádostí o informace ZDE 

10. Příjem žádostí o informace:

Podnět, stížnost nebo žádost lze písemně podat na adresu:

  1. ÚMO Střekov, Národního odboje 794/15; 400 03 Ústí nad Labem - Střekov,
  2. prostřednictvím elektronické podatelny podatelna.strekov@mag-ul.cz,
  3. osobně na podatelně úřadu v úřední hodiny.

11. Opravné prostředky:

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí statutárního města Mostu nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

12. Formuláře:

Formuláře jednotlivým situacím naleznete ZDE.

13. Popis postupů:

Náplně činnosti jednotlivých odborů naleznete ZDE. Pro řešení konkrétní životní situace občana kontaktujte příslušného pracovníka úřadu.

14. Předpisy (nejdůležitější právní předpisy, kterými se ÚMO Střekov řídí):

- Ústava ČR
- Listina základních práv a svobod
- zákon o obcích
- zákon o úřednících
- stavební zákon
- živnostenský zákon
- zákon o živnostenských úřadech
- zákon o pozemních komunikacích
- silniční zákon
- zákon o archivnictví
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o sociálních službách
- krizový zákon
- školský zákon
- zákon o obecní policii
- přestupkový zákon
- zákon o správním řízení (správní řád)
- občanský zákoník
- zákon o sociálně-právní ochraně dětí
- obchodní zákoník
- zákon o zadávání veřejných zakázek
- zákon o veřejné podpoře
- zákon o správě daní a poplatků
- daňový řád
- zákon o finanční kontrole
- zákon o místních poplatcích
- vodní zákon
- zákon o ochraně přírody a krajiny
- zákon o odpadech
- zákon o ochraně ovzduší
- zákon o matrikách
- zákon o evidenci obyvatel
- zákon o státním občanství
- zákon o občanských průkazech
- zákon o cestovních dokladech
- zákon o veřejných dražbách
- zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
- zákon o svobodném přístupu k informacím

15. Úhrady za poskytování informací: Sazebník úhrad ZDE.

16. Licenční smlouvy:

16.1 Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá ÚMO Střekov stanovené.
16.2 Výhradní licence - poskytnuté podle § 14a odst. 4.: žádné nejsou.

17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zprávy ZDE.